Škumpa koželužská - Rhus coriaria

Český botanický název: Škumpa koželužská
Běžný název: Sumah, Sumaq
Latinský název: Rhus coriaria
Rozšíření: Asie, Evropa

Škumpa koželužská - Rhus coriaria

Perex: Tisíce let osvědčená bylina s neuvěřitelným potenciálem.

Botanický popis rostliny

Celá skupina škump jsou opadavé, stálezelené, dvoudomé keře nebo stromy. Některé druhy rostou do výšky až 30 metrů. Škumpa koželužská je však keř dorůstající maximálně výšky 5 metrů. Má rozložité větve, lichozpeřené listy skládající se až z 15 eliptických, lichozpeřených, trojčetných, řapíkatých nebo přisedlých lístečků.

Drobné, krémově bílé nebo načervenalé nebo nazelenalé květy rostliny jsou přisedlé nebo s krátkou stopkou, pětičetné a uspořádané v úžlabu nebo ve vrcholech v hustých složených latech nebo klasech. Květ má 5 tyčinek se šídlovitými nitkami. Rostlina kvete od března nebo dubna. Plodem je červená, hnědá, kulovitá peckovice s jedním semenem.

Mladé větvičky a listy škumpy se otrhávají a usušené se objevují v obchodech buď celé nebo v rozdrcené formě, popřípadě jsou rozemlety na šedozelený prášek. Toto tříslo na opracování kůže se spotřebuje ve Španělsku, kde se s tím vydělávají kozí kůže na saffian a korduan.

Původ a rozšíření

Škumpa koželužská má domovinu v jižní Evropě, konkrétně ve Španělsku a Řecku, kde dosud roste planě na skalách, nicméně se tam také pěstuje pro svůj vysoký obsah tříslovin.

Většina druhů škump roste v Americe, kde jsou rozšířeny od jižní Kanady až po Panamu a Kubu. V Evropě roste pouze škumpa koželužská, který je rozšířený od Kanárských ostrovů přes Středomoří až po Afghánistán.

Využití

Během středověku (především od 13. do 15. století) se škumpa objevila v kuchařských knihách používaných zámožnými lidmi v západní Evropě. V arabské kuchyni se mleté peckovice škumpy používají jako obloha na pokrmy jako hummus a tashi, ale běžně se přidává i do falafelu. V Sýrii se jedná o hlavní ingrediencí Kubah Sumakieh, a je součástí palestinského pokrmu musakhan. V afghánské, arménské, bangladéšské, irácké, indické, íránské, mizrahijské a pákistánské kuchyni se škumpa přidává do rýže, kebabu nebo do salátů.

Sušené plody některých druhů škumpy se melou, aby se vytvořilo pikantní, a karmínové koření. Ovoce se používá k výrobě tradiční „růžové limonády“ namáčením ve vodě s přidáním sladidel. V Severní Americe se některé škumpy používají k výrobě nápoje nazývaného „sumac-ade“. Domorodí Američané používají listy a peckovice škump v kombinaci s tabákem v tradičních kuřáckých směsích.

Vedle koželužského třísla poskytuje škumpa nakyslé peckovice (baccae sumachi), které na Blízkém Východě od antiky používají proti průjmům a používají je jako koření v masitých jídlech.

Lidová medicína

Řada druhů škump je využívána v tradiční medicíně k léčení mnoha různých nemocí a neduhů. Některé jsou používány při léčení revmatismu, pohlavních chorob, průjmů, kašle a bolení v krku, proti střevním parazitům aj.

Bylina se používá v zemích Středního východu a jižní Asie po tisíce let jako tradiční lék k léčbě několika nemocí včetně rakoviny. Plody se používaly v lidovém léčitelství k léčbě několika nemocí, jako je například onemocnění jater, průjem, problémy s močovým systémem a vředy.

Vnitřně slouží škumpa k léčení chronických onemocnění trávicího traktu a krve ve stolici, zevně na krvácející rány, otoky a kožní infekce. Z byliny se také vyrábějí masti a čípky na hemeroidy.

Léčebné využití

Obsahové látky škumpy prokázaly antioxidační, protizánětlivý, hypoglykemický a hypolipidemický účinek. Listy a kůra většiny druhů škump obsahují vysoké koncentrace tříslovin. Listy škumpy obsahují tanin (pyrogallolového typu).

Antioxidační aktivita

Obsahové fytochemikálie a fenolové sloučeniny jsou známé jako sekundární metabolity a mají silné antioxidační účinky. Díky svým antioxidačním účinkům může být škumpa užitečná při léčbě několika patologických poruch, jako je poranění kůže, myopatie, nadváha a obezita. Byla popsána ochranná role extraktu škumpy proti poškození kůže způsobenému ultrafialovým zářením.

Ochrana myoblastů před oxidačním stresem může zlepšit svalovou funkci. V lidských myoblastech a embryích vyvolal extrakt škumpy silný antioxidační účinek, kde inhiboval nebo zpomaloval progresi atrofie kosterního svalstva. Vše je způsobeno schopností obsahových látek potlačovat oxidační stres prostřednictvím superoxiddismutázy 2 a katalázy.

Existuje popsaná úloha inhibice ROS a lipázy u obezity. Lipázy přítomné v trávicím systému jsou důležité při hydrolýze glyceridů. Nejdůležitější z těchto lipáz je pankreatická lipáza (PL), která hraje důležitou roli při rozkladu triglyceridů. Inhibice PL snižuje vstřebávání tuku, a představuje strategii pro prevenci a léčbu obezity. Antiobezní a antioxidační aktivita škumpy byla poprvé hodnocena Jamousem et al., kde autoři ukázali, že listy a oplodí byliny vykázaly silnou inhibici aktivity LP in vitro.

Extrakt škumpy vykázal antioxidační aktivitu měřenou testem vychytávání DDPPH. Další studie odhalila, že methanolický extrakt listů škumpy vykazoval silnou antioxidační a aktivitu v testech DPPH, FRAP, CUPRAC a ABTS.

Antiobezitikum

Jedna studie prokázala, že suplementace škumpou vedlo u obézních pacientů k významnému úbytku hmotnosti, snížení obvodu pasu a indexu tělesné hmotnosti. Proto škumpa díky svému antioxidačnímu účinku a inhibicí PL představuje cenný prostředek v boji proti nadváze nebo obezitě. V potkaních hepatocytech chrání vodný extrakt škumpy před oxidativním stresem vyvolaným kumenhydroperoxidem.

Výsledky ukazují, že extrakt škumpy chránil hepatocyty proti oxidativním stimulátorům jako je deplece glutathionu, oxidační poškození lysozomální membrány, tvorba ROS, peroxidace lipidů, buněčná proteolýza nebo pokles potenciálu mitochondriální membrány. Kyselina gallová naznačuje hepatoprotektivní účinky škumpy.

Ochranná aktivita škumpy proti DNA byla zkoumána pomocí jednobuněčné gelové elektroforézy s lidskými lymfocyty. Extrakt z plodů škumpy byl schopen účinně zabránit H2O2 a anti-benzo[a]pyren-7,8-dihydro-diol-9, poškození DNA. Extrakt škumpy byl schopen významně snížit poškození DNA ve všech orgánech (tlusté střevo, játra a plíce) ozářených potkanů.

Škumpa vykazuje své protektivní účinky zvýšením aktivity detoxikačních enzymů celkové glutathion S-transferázy (GST) a jeho dvou izoenzymů. Kromě toho může škumpa snížit poškození DNA prostřednictvím přímého vychytávání radikálů. Kyselina gallová snižuje poškození DNA v lidských lymfocytech vyvolané H2O2.

Antibakteriální účinek

V souvislosti s narůstáním bakteriální rezistence a špatné dostupnosti nových antibiotiky působících látek Zhaleh et al. nedávno hodnotili antibakteriální účinky esenciálního oleje Rhus coriaria na několik bakteriálních kmenech. Autoři ukázali, že silice škumpy účinně brání růstu Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coliStaphylococcus aureus nebo Bacillus subtilis v relativně nízkých koncentracích.

Jiná studie popsala antimikrobiální aktivitu etanolového extraktu z plodů škumpy, která byla závislá na koncentraci se širokým spektrem vůči všem testovaným bakteriálním kmenům, které zahrnuly grampozitivní, i gramnegativní bakterie. Salmonella entericaStaphylococcus aureus vykazovaly největší citlivost na etanolový extrakt plodů škumpy.

Streptococcus mutans je fakultativní anaerobní bakterie zodpovědná za zubní kaz. Jedna studie ukázala, že metanolový extrakt Rhus coriaria významně inhibuje růst Streptococcus mutans. V jiné studii prokázal vodný extrakt škumpy koncentračně závislou inhibici růstu pěti běžných bakterií, například Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis, Streptococcus sobrinus, Streptococcus salivarius a Enterococcus faecalis.

Výsledky tak podporují tradiční použití škumpy jakožto dezinfekčního prostředku a zaslouží si další studie směřující k izolaci nových antimikrobiálních molekul, které by mohly být použity k léčbě mikrobiálních infekcí.

Antidiabetické účinky

Účinky škumpy na diabetes typu II byly studovány zkoumáním sérového glykemického stavu, apolipoproteinu (apo) B, apoA-I a celkové antioxidační kapacity u nemocných pacientů. Pacienti užívali prášek škumpy v množství 3,0 g denně po dobu 3 měsíců a vykázali významný pokles hladin glukózy v séru, HbA1c, ApoB a ApoA-I a bylo naměřeno zvýšení celkové antioxidační kapacity.

Podávání extraktu semen škumpy významně snížilo hladinu glukózy a cholesterolu u samců myší s diabetem typu II vyvolaným streptozotocinem. Hladina LDL-cholesterolu klesla při podávání dávkou 300 mg/kg extraktu.

Kardioprotektivní a antidyslipidemické účinky

U pacientů s dyslipidémií bylo v zaslepené, randomizované, placebem kontrolované studii hlášeno zlepšení endoteliální vazodilatační funkce včetně průtokem zprostředkované dilatace po užívání denní dávky 500 mg plodů škumpy po dobu 4 týdnů. Došlo také k významnému snížení systolického a diastolického krevního tlaku, celkového cholesterolu v séru a cholesterolu v lipoproteinech LDL a BMI ve skupině léčené Rhus coriaria ve srovnání s placebem.

Metaanalýza odhalila, že škumpa má pozitivní vliv na různé indexy lipidového profilu, včetně zvýšení Apo A-I a HDL, snížení poměru Apo B, Apo B/Apo A1, celkového cholesterolu, LDL a triglyceridů. Další studie ukázala, že metanolový extrakt z listů škumpy má kardioprotektivní účinek. Další studie popsala, že etanolový extrakt z plodu škumpy funguje jako antihypertenzivum skrze vazorelaxační aktivity.

Klinická studie ukázala, že škumpa ve stravě snižuje krevní tlak u pacientů s hypertenzí a může být použita jako doplňková léčba.

Protirakovinný účinek

Rhus coriaria má skutečně prokázané protirakovinné účinky proti různým typům nádorového onemocnění.

Rakovina prsu

Bylo zjištěno, že ethanolový extrakt škumpy snižuje buněčnou životaschopnost různých buněčných linií rakoviny prsu (MDA-MB-231, MCF-7 a T47D) způsobem závislým na koncentraci. Navíc bylo prokázáno, že extrakt indukuje poškození DNA, ireverzibilní zástavu G1 a stárnutí spojené s expresí β-galaktosidázy spojené se stárnutím. Extrakt snížil životaschopnost buněk prostřednictvím aktivace programované buněčné smrti typu II. V jiné studii jsme uvedli, že extrakt škumpy významně inhibuje migraci, adhezi fibronektinu a invazi trojitě negativních buněk rakoviny prsu MDA-MB-231. In vivo vedl extrakt škumpy k inhibici růstu nádoru a metastázování MDA-MB-231.

Rhus coriaria snížil životaschopnost buňky a vyvolal apoptotózu linie buněk rakoviny prsu MCF-7. Zjištění identifikují Rhus coriaria jako slibného chemopreventivního a terapeutického kandidáta, který moduluje růst a metastázy rakoviny prsu. Obsahový kvercetin (flavonoid identifikovaných v Rhus coriaria) snižuje životaschopnost buněk, indukuje a spouští apoptózu závislou na kaspáze-3 v různých rakovinných buňkách. Kvercetin tak může přispívat k protirakovinné aktivitě Rhus coriaria.

Rakovina tlustého střeva

Etanolový extrakt škumpy snížil životaschopnost buněk dvou rakovinných linií, inhibovala růst kolonií buněk HT-29 a zpomalila růst nádoru HT-29 in vivo pomocí myšího xenograftového modelu skrze navození programované buněčné smrti (apoptózy a autofagie). Role extraktu škumpy-v účinku proti rakovině tlustého střeva byla potvrzena použitím mnoha specifických látek včetně inhibitorů proteazomové aktivity.

Rakovina dělohy, děložního čípku a retinoblastomu

Byla stanovena protirakovinná aktivita etanolového extraktu škumpy na rakovinu děložního hrdla. Bylo také prokázáno, že extrakt Rhus coriaria způsobuje cytotoxické a antiangiogenní účinky proti buněčné linii retinoblastomu Y79. Prozatím je však v této oblasti potřeba další výzkum.

Protizánětlivý účinek

Bylo prokázáno, že škumpa vykazuje protizánětlivé účinky. Studie od Momeni a kol. prokázala potenciální protizánětlivou aktivitu Rhus coriaria. Alkoholový extrakt z plodů škumpy významně snížil hladinu mRNA prozánětlivých cytokinů IL-18 a IL-1β v lipopolysacharidem stimulovaném synoviocytu extrahovaném z kloubu a tekutiny.

V jiné studii extrakt z plodů Rhus coriaria urychlil hojení indukovaných ran u samců potkanů Wistar. Krysy léčené extraktem v koncentracích 5 mg/ml a 10 mg/ml skutečně vykazovaly významné hojení ran 6. a 10. den po poranění spojeném se zvýšeným ukládáním kolagenu, hydroxyprolinu, snížením MMP-8 a aktivitou enzymu MPO.

Autoři naznačují, že zlepšený proces hojení by mohl být způsoben protizánětlivou aktivitou extraktu z plodů škumpy. Studie potvrdila potenciální terapeutickou aktivitu Rhus coriaria v léčbě kožních zánětů. Je zajímavé, že ethanolový extrakt škumpy významně snížil IL-5, IL-8 a TNF-α v buňkách rakoviny prsu.

Účinné látky

Celkově bylo ve škumpě identifikováno přes 200 chemických látek, mezi něž patří organické kyseliny, fenolové kyseliny, fenolové sloučeniny konjugované s deriváty kyseliny jablečné, flavonoidy, isoflavonoidy, hydrolyzovatelné taniny, antokyany, terpenoidy a další sloučeniny, jako je butein, iridoid a další kumarinové deriváty.

Celkové složení sušeného plodu škumpy je tvořeno především vodou (6–11,8 %), obsahem silic (1,0 %), bílkovinami (2,3–2,6 %), a vlákninou (14,6–22,15 %). Minerální složení plodů škumpy ukázalo, že převládajícími prvky jsou K, Ca, Mg, P, Fe, Na, Zn, Mn, Cu a Al. Škumpa obsahují z vitaminů thiamin, riboflavin, pyridoxin, kyanokobalamin, nikotinamid, biotin a kyselinu askorbovou. Většina druhů škump obsahuje stopová množství vitamínu C.

Tradiční dávkování

Přesně dávkování škumpy není oficiálně stanoveno, nicméně se odvíjí podle indikace a použité lékové formy. Některé tekuté formy a tinktury se podávají v dávce 6 kapek 3x denně před jídle. Preklinické i klinické studie podávali nejčastěji 200 – 400   mg/kg extraktu škumpy denně.

 Pěstování

Všechny škumpy se množí semeny (šíření zvířaty jejich trusem), anovými výhonky zoddenků, které tvoří velké kolonie.

Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>