Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

Aktuální kurz EURO/CZK 1/22


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Salvia Paradise s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 29143144, Společnost je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 203638, (dále jen „prodávajíc픓) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.salviaparadise.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
Otevírací doba eshopu: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uživatelský účet

1.6 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.7 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.8 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

1.9 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.10 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.11 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.12 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

1.13 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

1.14 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České či Slovenské republiky.

1.15 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

1.15.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

1.15.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

1.15.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

1.17 Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

1.18 Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.19 Prodávající je v případě možnosti oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.20 Návrh kupní smlouvy ve formě objednávky má platnost patnáct dnů.

1.21 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

1.22 V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky a vyžádá si stanovisko kupujícího.

1.23 Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až akceptací kupujícího prostřednictvím elektronické pošty.

1.24 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cena zboží a Platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (dobírka);
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího

  • pro platbu v CZK č. 2300346619/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s.
  • pro platbu v EUR IBAN: CZ5520100000002001031596 BIC: FIOBCZPPXXX

(dále jen „ účet prodávajícího“);
- bezhotovostně prostřednictvím platebního systému - platební kartou.

1.25 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.26 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

1.27 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.28 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.29 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

1.30 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

1.31 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

1.31.1 o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

1.31.2 o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

1.31.3 o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

1.31.4 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

1.32 Nejedná-li se o případ uvedený v těchto obchodních podmínkách, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

1.33 Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (přílohou těchto obchodních podmínek), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny nebo sídla prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení těchto obchodních podmínek. Podnikatel potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

1.34 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.35 V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.36 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.37 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.38 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Přeprava a dodání zboží, DODACÍ PODMÍNKY

1.39 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.40 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.41 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.42 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci, sepsat s přepravcem protokol. V případě porušení obalu (balíku) doporučujeme kontrolu ihned při převzetí a v případě rozbalení doma, je nutné sepsat s poštou či přepravní firmou DPD reklamační protokol o skryté vadě do 24hodin od převzetí. Pokud tak učiníte, nahradíme Vám zboží bez odkladu nezávisle na uznání či neuznání reklamace přepravcem. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.43 Nabízíme i Dopravu s pojištěním křehkých produktů cena je stejná jako výše uvedená, jen navýšena o pojištění 30 Kč. Doporučujeme tuto dopravu volit u křehkých produktů, jimž hrozí při přepravě rozbití (bongy, čajová keramika, sklo). Toto není podmínka. Pokud zásilka bude obsahovat křehké zboží, odejde z našeho provozu zabaleno jako křehké, i když si pojištění 30Kč nezaplatíte, avšak v tom okamžiku mi neručíme za škody vzniklé přepravou. Tyto je nutné reklamovat u české pošty či doručovacího kurýra.

1.44 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

INFORMACE K CENĚ A ZPŮSOBU DODÁNÍ ZBOŽÍ:

ZPŮSOB DOPRAVY CENA DOBA DODÁNÍ
ZÁSILKOVNA doprava 69,- Kč 48 hodin
ZÁSILKOVNA (dobírka) doprava 69,- Kč + doběrečné 39,- Kč = celkem 108,- Kč 48 hodin
ČESKÁ POŠTA doprava 111,- Kč 24 hodin
ČESKÁ POŠTA (dobírka) doprava 111,- Kč + doběrečné 39,- Kč = celkem 150,- Kč 24 hodin
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST DPD doprava 107,- Kč 24 hodin
PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST DPD (dobírka) doprava 107,- Kč + doběrečné 39,- Kč = celkem 146,- Kč 24 hodin

Doba dodání je uvedena od odeslání balíku. Doprava zdarma je od částky 1800,- Kč v ČR a pro SK je doprava zdarma od 100 EUR (dle aktuálního kurzu).

Poštovné (dopravné) platí pro ČR.

Poštovné na Slovensko

ZÁSILKOVNA (doprava do SK) doprava  89,- Kč (balík do 5 kg, doba dodání 72 hodin)

 

SLOVENSKÁ POŠTA, DPD:

Hmotnost včetně obalu
cena včetně DPH 21%
100 g 104,- Kč
1 000 g 124,- Kč
2 000 g 144,- Kč
5 000 g 164,- Kč
10 000 g 204,- Kč
15 000 g 244,- Kč
20 000 g 274,- Kč
25 000 g 294,- Kč
30 000 g 324,- Kč

 

Uvedené ceny platí bez dobírky. Dobírka = uvedená cena + 39,- Kč.

Uvedené ceny v korunách se pro Slovenské zákazníky přepočítávají dle aktuálního kurzu Eura.

Objednávku do země mimo CZ a SK je nutné udělat pomocí emailu objednavky@salviaparadise.cz , kdy cena za dopravu bude domluvena individuálně a smluvně, dle doručované země.

Práva z Vadného plnění

1.44 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.45 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.45.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.45.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.45.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.45.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.45.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.46 Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.47 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.48 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.49 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

1.50 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

1.51 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

1.52 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.53 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

1.54 Objednávkou u Salvia Paradise zákazník souhlasí s tím, že přebírá veškerou odpovědnost za všechny jím zakoupené produkty, nebude je používat či nabízet k jiným účelům než jsou určeny a bude dodržovat všechny platné zákony. Zákazník bere na vědomí, že on je plné odpovědnosti za jakékoliv újmy způsobené nesprávným užitím či zneužitím produktů jím zakoupených na zdraví svém, zdraví jiných osob či škody na majetku a jiné škody vzniklé nesprávným užitím či zneužitím veškerých produktů jím na tomto webu zakoupených. V závislosti na charakteru zakoupeného zboží může být zákazník požádán o potvrzení, že je starší 18 let.

1.55 E-shop Salvia Paradise popisuje tradiční použití mnoha léčivých, afrodisiakálních bylin, plodů a čajů, či doplňků stravy. Tyto informace jsou pouze pro informační a vzdělávací účely a poukazují na tradiční užití. Nejsme oprávněni doporučovat nebo předepisovat užití léčivých bylin pro jakýkoliv konkrétní zdravotní stav, léčebný plán nebo jakékoliv konkrétní použití. U jednotlivých bylin určených ke konzumaci často popisujeme nejčastější kontraindikace či nežádoucí účinky. Toto není výčet všech kontraindikacích a nežádoucích účinků. Jen Váš ošetřující lékař zná váš aktuální zdravotní stav a kompletní seznam medikamentů vámi užívaných. Jen váš ošetřující lékař může určit vhodnost užití bylin pro váš konkrétní zdravotní stav.

Objednávka živých rostlin

1.56 Živé rostliny spadají pod zákon 367/2000 §53 odst. 7 písmen. c) , kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a to do 14 dnů, jelikož rostliny spadají pod zboží podléhající rychlé zkáze a nebylo by možné jejich opětovné vrácení do oběhu. Zlomené či jinak poškozené rostliny, vlivem přepravy Vám zdarma nahradíme, jen je nutné při převzetí zásilku zkontrolovat před zraky pracovníka české pošty či přepravní firmy DPD a popřípadě vady sepsat reklamační protokol.. Všechny rostliny uvedené v nabídce jsou skladem, pokud u nich není napsáno vyprodáno.

Rostliny zasíláme pečlivě zabalené, jako obchodní balík každé pondělí nebo úterý. Pokud Vaše objednávka obsahuje živé rostliny, bude expedována vždy následující pondělí nebo úterý a měla by dojít do druhého max. třetího dne po odeslání. Pokud nedojde, prosím kontaktujte nás. Balíky jsou opatřeny sledovacími kódy a jsou snadno dohledatelné. O přesném datu expedice Vás předem informujeme.

Ukládání cookies

1.58 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Doručování

1.59 Oznámení týkající se vztahů prodávajícího a kupujícího, zejména týkající odstoupení od kupní smlouvy, musí být doručena poštou formou doporučeného dopisu nebo na email objednavky@salviaparadise.cz, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. Oznámení se doručují na příslušnou kontaktní adresu druhé strany a považují se za doručené a účinné okamžikem jejich dodání prostřednictvím pošty, s výjimkou oznámení o odstoupení od smlouvy učiněného kupujícím, kdy je odstoupení účinné, pokud je oznámení kupujícím ve lhůtě pro odstoupení odesláno.

1.60 Za doručené se považuje i oznámení, jehož převzetí bylo adresátem odmítnuto, které nebylo vyzvednuto v úložní době, nebo které se vrátilo jako nedoručitelné.

1.61 Smluvní strany můžou běžnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty, a to na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu kupujícího či uvedenou kupujícím v objednávce, resp. na adresu uvedenou na webové stránce prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

1.62 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

1.63 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.64 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

1.65 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a reklamační protokol.

1.66 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Zaječov 396, 26763 Zaječov, adresa elektronické pošty objednavky@salviaparadise.cz, telefon +420 607 785 085.

V Praze dne 24.5.2018

Přílohy obchodních podmínek:

  1. vzorový reklamační list (reklamační protokol)
  2. vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy (včetně poučení o právu na odstoupení)
  3. INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR

 

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

Změny: 

2.1.2024 11:00 Změny cen dopravy

3.4.2021 12:00 Změna ceny dopravy, přidána Zasilkovna.cz.

zpět
Copyright © 2008 - 2024 Obchod Salvia Paradise
?>